img_2713

Woensdag 13 MAART is er weer een wijkraadvergadering. Deze vindt plaats in ‘Hello I’m Local’, Spiegelstraat 4. Hieronder vindt u de agenda!

EET U MEE?
Voorafgaand aan de bijeenkomst eet het bestuur van de Wijkraad om 19.00 uur in Hello I’m Local, sluit u aan? U kunt dan samen met ons een ‘daghap’ eten voor € 9,- (inclusief brood en water op tafel). Wil je mee eten? Dat kan door een mail te sturen naar info@wijkraadburgwal.nl

1| Opening en vaststelling van de agenda

2| Terugkoppeling bijeenkomst Wijkraad van 13 februari 2019
Het verslag staat al even op de website.

3| Informatie
| Financiën, de gemeente is akkoord gegaan met de verantwoording over 2018.
| Het bestuur heeft de begroting verder uitgewerkt en afspraken gemaakt over de inzet voor communicatie in 2019
| Wijkdiner, die vindt waarschijnlijk op vrijdag 28 juni plaats.
| De Wijkraad gaat ook dit jaar de ‘toetjes’ verzorgen.
| Verlichting Houtmarkt, Korte dijk en de Koralensteeg (de laatste stand van zaken door Marian)
| Stand van zaken vaststelling nieuwe huisvestingsverordening
| Voortgang ontwikkelingen nieuwe democratie. Het verslag van de eerste ronde stadsgesprekken staat op de site

4| AED voor de Burgwal
Aart- Jan is uitgenodigd.
Er zijn vragen binnen gekomen over waar de AED hangt, wie deze mag gebruiken en of er ook een cursus komt ?

5| Groen groep: een nieuwe trekker gezocht
De voortgang van de wervingsactie wordt besproken. Tevens wordt in gegaan op het burgerinitiatief voor drijvend groen van Niko Buiten (aanschaf van nestvlotjes in het water).

6| Standplaatsen beleid
Vanwege het aflopen van het bestaande beleid en nieuwe Europese regelgeving is nieuw beleid nodig. Het vernieuwde beleid zal in het voorjaar in het college komen en daar de inspraakfase ingaan. Wat kan dit betekenen voor de Burgwal?

7 Een stichting voor de Wijkraad
Aart, Yvonne en Dick zijn hiervoor bij de notaris geweest, die de stichtingsakte verder voorbereidt. De gemeente gaat de akte reviewen voordat deze wordt gepasseerd.

Het voorstel is om vijf leden van de Wijkraad, tevens een plaats te geven in de Stichting. Dit zijn in ieder geval de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Het bestuur van de Stichting kan met twee-derde meerderheid besluiten nemen.

Voor het bestuur van de stichting zal een risico- aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

8| Vrachtwagens in de Burgwal
Er wordt teruggekoppeld naar aanleiding van de bespreking in de commissie. Het verslag staat op de site.

9| Een autoluwe binnenstad
Wat is dit precies en hoe denken de bewoners van de Burgwal daarover ?
De suggestie is geopperd om hiervoor een peiling onder de bewoners te organiseren. De gemeente wordt gevraagd om daarbij te helpen.

10| Inventarisatie Air BNB in de Burgwal
Ook de Burgwal heeft hier steeds vaker mee te maken. We bespreken de ontwikkelingen en het nut en de noodzaak van een eventuele inventarisatie in de Burgwal.

11| Wat verder ter tafel komt